Ngày 26/9/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường.

» Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN

Template modified by Peakso.com