GIÁ VÀNG

GIÁ VÀNG THẾ GIỚI

GOLD SPOT PRICE

210916voh

Hội thảo “Giải đáp thắc mắc trong thực hiện các thông tư hướng dẫn Nghị định 24/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trang sức” do Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TPHCM tổ chức ngày 21-9-2016.

HỎI: Những cơ quan liên ngành nào được phép đi kiểm tra cơ sở kinh doanh vàng? Tôi có thể được biết trước quy trình cũng như nội dung khi đoàn kiểm tra xuống tiệm không? Tôi có được thông báo để chuẩn bị nội dung theo yêu cầu hay không? Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ kiểm tra những nội dung gì?

ĐÁP:

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM:

* Căn cứ theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng. Riêng về hoạt động thanh tra, kiểm tra cụ thể như sau:

1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM thực hiện kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ.

2. Bộ Công Thương có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra, thanh tra hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ và việc doanh nghiệp kinh doanh vàng chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra và quản lý chất lượng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường và kiểm định phương tiện đo lường của các doanh nghiệp kinh doanh vàng.

4. Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc đấu tranh, điều tra, xử lý các vi phạm pháp luật về kinh doanh vàng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật.

5. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng tại địa phương.

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan quản lý nhà nước thuộc các Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên nguyên tắc tuân thủ đúng pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; đảm bảo hỗ trợ lẫn nhau, tránh chồng chéo, trùng lắp trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ.

* Quy trình thanh tra, kiểm tra: Quy trình thanh tra phải tuân theo quy định tại Luật Thanh tra năm 2010 và Nghị định 07/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với quy trình kiểm tra sẽ tuân theo quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, theo Thông tư số 16/2012/TT-BKHCN ngày 27/8/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất - Điều 11, TT22 và Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về đo lường.

* Nội dung thanh tra, kiểm tra: Căn cứ vào nội dung trong quyết định thanh tra, quyết định kiểm tra.

* Về việc thông báo trước cho đối tượng thanh tra: Tùy theo chế độ thanh tra, kiểm tra là đột xuất hoặc định kỳ. Ví dụ: chế độ kiểm tra là đột xuất thì Đoàn kiểm tra sẽ không báo trước cho doanh nghiệp. Trường hợp kiểm tra định kỳ, Đoàn kiểm tra sẽ gửi thông báo và yêu cầu doanh nghiệp chuẩn bị các nội dung kiểm tra.

HỎI: Tôi nghe nói đoàn kiểm tra sẽ lấy mẫu các mặt hàng trong tủ của tôi để kiểm định, vậy sẽ kiểm định những thông tin gì của món hàng: khối lượng và cả hàm lượng vàng? Khi nào thì mới cần lấy mẫu? Quy trình trả lời kết quả kiểm định thế nào? Bao lâu thì trả lại hàng?

ĐÁP:

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM: Đối với Đoàn thanh tra liên ngành do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan như Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM, Chi cục Quản lý thị trường và Ủy ban nhân dân các quận, huyện đang tiến hành thanh tra theo chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân Thành phố, việc lấy mẫu các sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ nhằm kiểm tra các nội dung:

- Đo lường: kiểm tra sai số khối lượng thực tế của sản phẩm so với khối lượng công bố và so sánh với sai số cho phép quy định tại Thông tư số 22/2013//TT-BKHCN.

- Kiểm tra việc ghi nhãn hàng hóa có phù hợp với quy định tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP và Thông tư số 22/2013//TT-BKHCN.

- Kiểm tra về hàm lượng vàng có phù hợp với tiêu chuẩn công bố của doanh nghiệp. Ngoài ra còn kiểm tra trong sản phẩm có các thành phần độc hại, gây ảnh hưởng sức khỏe con người hay không. Việc lấy mẫu được thực hiện khi hàng hóa có dấu hiệu không bảo đảm chất lượng hoặc có khiếu nại, tố cáo.

Sau khi lấy mẫu thử nghiệm chất lượng, mẫu được gửi thử nghiệm hàm lượng vàng tại tổ chức thử nghiệm được chỉ định xác định hàm lượng vàng theo quy định. Tùy thuộc vào phương pháp thử, điều kiện và quy trình thử nghiệm của từng tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng được chỉ định mà thời gian có kết quả thử nghiệm sẽ khác nhau. Sau khi có kết quả thử nghiệm, Đoàn thanh tra sẽ có thông báo cho doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN.

Để thử nghiệm hàm lượng vàng, Đoàn Thanh tra do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì sẽ tiến hành lấy mẫu. Chi phí lấy mẫu (trong đó có chi phí mua mẫu) và thử nghiệm để kiểm tra chất lượng hàng hóa do Sở Khoa học và Công nghệ chi trả, do vậy sản phẩm sẽ không được trả lại cho người bán hàng (trường hợp mẫu không đạt chất lượng thì người bán hàng phải hoàn trả chi phí lấy mẫu và chi phí thử nghiệm mẫu cho ngân sách nhà nước, hết thời gian lưu mẫu, mẫu sẽ được trả lại cho người bán hàng).

Theo khoản 4 điều 11, Thông tư số 22:

- Mẫu thử nghiệm bằng phương pháp không phá hủy, chi phí thử nghiệm do cơ quan thanh tra, kiểm tra chi trả.

- Sau khi có kết quả thử nghiệm, cơ quan thanh tra, kiểm tra thông báo cho cơ sở.

- Nếu không nhất trí với kết quả thử nghiệm mẫu, trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi nhận thông báo, cơ sở đề nghị bằng văn bản với cơ quan thanh tra, kiểm tra thử nghiệm lại mẫu tại tổ chức thử nghiệm được chỉ định, chi phí thử nghiệm này do cơ sở chi trả. Kết quả thử nghiệm lần này là kết quả cuối cùng để cơ quan thanh tra, kiểm tra xử lý.

- Đối với các mẫu sau khi thử nghiệm thanh tra, kiểm tra, cơ quan thanh tra, kiểm tra phải giao trả mẫu và phần mẫu còn lại (nếu có) cho cơ sở.

HỎI: Nếu không ghi nhãn hàng hóa và sử dụng cân hết thời gian kiểm định thì bị xử phạt như thế nào?

ĐÁP:

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM:

* Đối với các hành vi vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa và vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa: Xử phạt theo giá trị hàng hóa vi phạm theo quy định tại Điều 25 và Điều 26, Nghị định 80/2013/NĐ-CP.

Đối với hành vi sử dụng cân phân tích, cân kỹ thuật (sau đây gọi chung là phương tiện đo) để định lượng vàng trang sức, mỹ nghệ trong mua bán, thanh toán mà không có chứng chỉ kiểm định hoặc sử dụng chứng chỉ kiểm định đã hết hiệu lực, mức phạt tùy thuộc vào giá trị của phương tiện đo (tính theo giá trị phương tiện đo mới cùng chủng loại hoặc phương tiện đo mới có đặc tính kỹ thuật tương đương tại thời điểm vi phạm hành chính) theo quy định tại Điều 10, Nghị định 80/2013/NĐ-CP.

HỎI: Đoàn kiểm tra có kiểm tra về chứng từ hóa đơn vào - ra hay không? Trường hợp tiệm không có hóa đơn đầu vào khi mua hàng sẽ bị xử lý như thế nào trong khi thực tế lấy hàng từ chành đâu có hóa đơn mà mua hàng từ khách hàng bán lẻ làm sao có hóa đơn?

ĐÁP:

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM: Theo Quyết định thanh tra của Đoàn thanh tra liên ngành thành phố thì có nội dung kiểm tra việc thực hiện các quy định khác của pháp luật có liên quan về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ do đó Đoàn có kiểm tra về nội dung này. Tuy nhiên, việc kiểm tra này chủ yếu tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, hàng hóa để nhắc nhở và chấn chỉnh mà không tiến hành xử phạt theo tinh thần chỉ đạo của Bộ chủ yếu tập trung vào việc kiểm tra, xử lý về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa.

HỎI: Tôi lấy hàng từ chành, có tiêu chuẩn cơ sở và hợp đồng rõ ràng, vậy nếu cơ quan kiểm tra phát hiện hàng hóa đó chất lượng không đúng tiêu chuẩn công bố, tôi bị phạt hay chành bị phạt? Nếu tôi bị phạt thì tôi có thể kiện chành không?

ĐÁP:

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM: Theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, một trong các nghĩa vụ của người bán hàng là “Tuân thủ các điều kiện bảo đảm chất lượng đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường theo quy định tại Điều 38 của Luật này và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa”. Đồng thời nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính là mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

Do vậy, ngay khi Đoàn thanh tra, kiểm tra phát hiện ra tổ chức/cá nhân buôn bán hàng không đạt chất lượng so với công bố thì tổ chức/cá nhân đó sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Sau khi Đoàn thanh tra, kiểm tra xác định được nguồn gốc của sản phẩm sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức/cá nhân sản xuất sản phẩm có chất lượng không phù hợp tiêu chuẩn công bố.

Tổ chức/cá nhân bị xử phạt về hành vi bán sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, có hợp đồng với nhà sản xuất (trong đó có điều khoản ràng buộc về trách nhiệm đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa), thì có thể yêu cầu nhà sản xuất bồi thường, trường hợp nếu không tự thỏa thuận, thương lượng được thì các bên có thể giải quyết theo pháp luật tố tụng tại tòa án hoặc trọng tài.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TPHCM: Trường hợp cơ sở buôn bán mua vàng trang sức, mỹ nghệ từ nhà sản xuất, nhập khẩu để buôn bán và khi cơ quan kiểm tra phát hiện hàng hóa đó không phù hợp chất lượng theo tiêu chuẩn công bố thì theo Khoản 1 Điều 16 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa quy định về nghĩa vụ của người buôn bán phải chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa.

Cơ sở buôn bán có thể ràng buộc trách nhiệm khi chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ không đảm bảo thông qua hợp đồng mua bán với nhà sản xuất, nhập khẩu.

Ngoài ra, khi cơ quan quản lý nhà nước phát hiện cơ sở buôn bán vàng trang sức không đảm bảo chất lượng sẽ là căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra đối với nhà sản xuất theo quy định tại Khoản 1b Điều 26 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa quy định kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

HỎI: Hàng hóa không trưng bày trong tủ mà cất bên dưới hay trong tủ sắt hoặc đâu đó trong tiệm có thuộc diện cần kiểm tra không?

ĐÁP:

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM: Theo quy định tại Khoản 6, Điều 3 Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, "lưu thông hàng hóa" là hoạt động trưng bày, vận chuyển, lưu giữ hàng hóa trong quá trình mua bán hàng hóa, trừ trường hợp vận chuyển hàng hóa của tổ chức cá nhân nhập khẩu hàng hóa từ cửa khẩu về kho lưu giữ”. Do vậy, đối với hoạt động kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường, các hàng hóa dù đang trưng bày hay lưu giữ cũng đều là đối tượng kiểm tra.

HỎI: Các mức phạt nếu vi phạm Thông tư 22 là như thế nào?

ĐÁP:

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM: Các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; đo lường; chất lượng sản phẩm, hàng hóa được áp dụng theo quy định tại Nghị định 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

HỎI: Trường hợp tiệm bán lại hàng mua vào từ khách mà không rõ xuất xứ, nếu khi kiểm tra sản phẩm thấp hơn hàm lượng đóng trên sản phẩm thì sẽ truy trách nhiệm ai?

Nếu tiệm kiểm tra và ghi lại tem nhãn của tiệm mình được không (như vậy thì trên tem và trên món hàng không khớp), nếu kiểm tra có bi phạt không? Phạt bao nhiêu?

ĐÁP:

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM:

* Việc mua hàng từ khách hàng mà không rõ nguồn gốc xuất xứ là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử lý theo quy định tại Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013, Nghị định 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

* Tiệm tự kiểm tra và ghi nhãn của tiệm mình là sai quy định, bởi vì trách nhiệm ghi nhãn là của nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu được quy định tại Điều 10 Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

* Về mức xử phạt đối với hành vi trên: Theo quy định tại Điều 25 Nghị định 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Mức xử phạt cụ thể tùy thuộc vào giá trị hàng hóa vi phạm. Có thể tham khảo Điều 25 Nghị định 80/2013/NĐ-CP để rõ hơn.

HỎI: Đối với những sản phẩm mua vào từ khách hàng, trên sản phẩm có đóng ký hiệu khác (nơi sản xuất không có hợp đồng mua bán với tiệm) và hàm lượng vàng là 18K hoặc 75%. Qua sửa chữa và kiểm tra chất lượng từ máy quang phổ thì xác định sản phẩm có hàm lượng chuẩn xác thật sự là 73%. Vậy chúng tôi có được đóng lại ký hiệu tiệm (đã được đăng ký đúng các trình tự) và hàm lượng 73% trên món đồ đã có ký hiệu khác và hàm lượng 75% không? Tức là có 2 ký hiệu tiệm và 2 hàm lượng khác nhau trên cùng 1 sản phẩm được chịu trách nhiệm bởi tiệm của tôi. Hoặc tôi có được xóa đi ký hiệu và hàm lượng trước đó đã có và đóng lại bằng ký hiệu tiệm tôi và hàm lượng 73% đã được xác định không? Nếu không được vậy tôi phải làm thế nào? Có thể ghi trên tem nhãn kèm theo sản phẩm được không?

ĐÁP:

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM: Trường hợp anh/chị hỏi chưa rõ, không biết doanh nghiệp của anh/chị đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng hay chưa:

* Nếu là doanh nghiệp sản xuất, anh/chị có thể mua và tiến hành gia công, chế tác lại sản phẩm vàng trang sức này; sau đó đóng mã ký hiệu và ghi nhãn hàng hóa của doanh nghiệp mình.

* Nếu là Doanh nghiệp buôn bán, anh/chị không được tự ý thêm, thay đổi mã ký hiệu hoặc hàm lượng vàng đã thông tin trên sản phẩm; trong trường hợp này tốt hơn hết anh/chị liên hệ với nhà sản xuất đề nghị điều chỉnh thông tin cho phù hợp.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TPHCM: Đối với sản phẩm mua vào từ khách hàng, trên sản phẩm có đóng ký hiệu khác. Doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ có thể xóa ký hiệu, hàm lượng vàng trước đó và đóng lại bằng ký hiệu của doanh nghiệp và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với sản phẩm này và được ghi lại nhãn hàng hóa theo tên, địa chỉ của mình.

HỎI: Theo Thông tư 22, khi Sở Khoa học và Công nghệ đi kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh trang sức vàng, có được kiểm tra hàm lượng vàng không? Đoàn kiểm tra có mang theo máy quang phổ? Có thông qua cơ quan quản lý trên địa bàn không? Nếu hàm lượng không đúng có được niêm phong vàng mang về khi không có các ban ngành liên quan không? Và mức phạt như thế nào? Có được cắt tem sản phẩm khi niêm phong không? Và thời gian kiểm tra ngoài giờ hành chính không? Làm sao tôi biết chính xác đây là đại diện cơ quan nhà nước đến kiểm tra vì hiện nay, tình trạng lừa đảo, giả mạo các ngành sở kiểm tra rất nhiều, tôi không biết thật hay giả?

ĐÁP:

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM:

* Theo Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Thông tư 22/2013 TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường, Sở Khoa học và Công nghệ có chức năng kiểm tra về hàm lượng vàng.

* Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra được phép sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác kiểm tra. Nếu được trang bị, Đoàn kiểm tra sẽ dùng máy quang phổ (thiết bị phân tích huỳnh quang tia X) đo hàm lượng vàng để tham khảo trước khi quyết định lấy (mua) mẫu gửi tổ chức thử nghiệm được chỉ định để đánh giá về chất lượng.

* Tùy thuộc vào kế hoạch kiểm tra, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan quản lý có cùng chức năng tham gia, phối hợp; trong đó có Ủy ban nhân dân các quận/huyện nhằm tránh sự chồng chéo, trùng lắp trong công tác thanh tra, kiểm tra.

* Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện có dấu hiệu hàng hóa không đảm bảo về chất lượng, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành lấy mẫu (có niêm phong mẫu và Biên bản lấy mẫu). Việc niêm phong phải đảm bảo mẫu niêm phong còn nguyên vẹn, có nhãn hàng hóa của sản phẩm. Doanh nghiệp sẽ được Đoàn kiểm tra cung cấp bộ hồ sơ để lưu, trong đó có Biên bản lấy mẫu như đã đề cập.

Theo văn bản số 1402/TĐC-HCHQ ngày 31/7/2014, tại khoản 2, mục II:

Việc lấy mẫu (không phải mua mẫu) để kiểm tra về khối lượng, ghi nhãn, chất lượng được thực hiện theo quy định tại Thông tư 22/2013/TT-BKHCN.

Mẫu được lấy bất kỳ, do cơ quan kiểm tra quyết định, lưu ý lấy mẫu của vàng trang sức mỹ nghệ không thực hiện lấy đại diện cho lô hàng.

- Nếu chất lượng không phù hợp theo quy định thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

* Vi phạm về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường: mức phạt từ 01 lần đến 02 lần tổng giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đối với tổ chức.

- Việc kiểm tra ngoài giờ hành chính tùy theo từng lĩnh vực, tính chất của vụ việc và được sự chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước thì vẫn tiến hành kiểm tra ngoài giờ hành chính. Việc để biết chính xác có phải là cơ quan của nhà nước hay không, anh/chị cần lưu ý các vấn đề sau:

+ Có xuất trình Quyết định thanh tra, kiểm tra.

+ Có mang theo Bảng tên công chức khi tiến hành kiểm tra.

+ Đề nghị cung cấp thẻ ngành (nếu có).

Trong trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ kẻ gian lừa đảo, giả mạo, anh/chị vui lòng liên hệ số điện thoại của cơ quan chủ trì tiến hành thanh tra, kiểm tra để xác nhận thông tin hoặc thông báo với chính quyền địa phương để kịp thời xử lý.

HỎI: Có quy định thời gian đoàn đến kiểm tra tại tiệm trong thời gian bao lâu không vì tôi thấy nhiều bạn hàng bị đoàn kiểm tra đến 4-5 tiếng đồng hồ không buôn bán gì được, thậm chí khách hàng đến thấy vậy tưởng tiệm bị kiểm tra do làm ăn bất chính gì đó mất uy tín? Mỗi lần kiểm tra được quyền lấy tối đa bao nhiêu mẫu để đi kiểm tra?

ĐÁP:

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM:

a) Thời hạn thanh tra, kiểm tra có ghi rõ trong Quyết định thanh tra, Quyết định kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ví dụ: Trong Quyết định thanh tra thường ghi 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra; trường hợp phức tạp có thể kéo dài thêm 15 ngày nhưng không quá 45 ngày.

- Thời gian thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp nằm trong thời hạn thanh tra, kiểm tra, thời gian ngắn hay dài tùy thuộc vào tính chất vụ việc. Nếu các nội dung thanh tra, kiểm tra mà doanh nghiệp cung cấp hồ sơ nhanh và đầy đủ, không có nội dung nào vi phạm thì thời gian làm việc tại doanh nghiệp có thể ngắn hơn anh đề cập.

b) Kiểm tra và mua mẫu thử nghiệm: Theo quy định khi Đoàn tiến hành kiểm tra mà phát hiện sản phẩm, hàng hóa có dấu hiệu nghi ngờ về chất lượng thì sẽ quyết định lấy mẫu gửi tổ chức thử nghiệm được chỉ định để đánh giá về chất lượng. Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra là người quyết định số mẫu cần lấy.Việc mua mẫu không có quy định phải lấy tối đa bao nhiêu mẫu.

HỎI: Trường hợp tôi không đồng ý với kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra, tôi có thể khiếu nại ở đâu và quy trình khiếu nại như thế nào?

ĐÁP:

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM:

* Trường hợp không đồng ý với kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra, có quyền khiếu nại đến người ra Quyết định kiểm tra, cơ quan tiến hành kiểm tra.

* Quy trình khiếu nại thực hiện theo quy định tại Điều 7 Luật Khiếu nại năm 2011.

Chi cục Quản lý Chất lượng Sản phẩm Hàng hóa Miền Nam: Kết thúc cuộc kiểm tra, Đoàn thanh tra kiểm tra phải lập biên bản, thông qua biên bản tại cơ sở, trong biên bản có nội dung ghi ý kiến cơ sở, cơ sở ký tên vào biên bản, nếu không ký vào biên bản thì cần phải có lý do, biên bản vẫn có gia trị trong trường hợp Đoàn kiểm tra đã thông qua mà cơ sở không ký.

SJA

THỊ TRƯỜNG - TIÊU DÙNG

THÔNG TIN CHO HỘI VIÊN

ĐÀO TẠO - DẠY NGHỀ

 • KỸ NĂNG KINH DOANH - CẦM ĐỒ VÀNG TRANG SỨC MỸ NGHỆ

   

   

  KỸ NĂNG KINH DOANH - CẦM ĐỒ VÀNG TRANG SỨC MỸ NGHỆ
  https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png");">✔️Khóa học phù hợp cho mọi đối tượng có nhu cầu Mở Tiệm Vàng và Cầm Vàng.
  https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png");">✔️Nội dung khóa học:
  - Giải đáp và tư vấn về các thủ tục pháp lý khi đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh vàng và các vấn đề về pháp lý mà nhà nước quy định (có được phép kinh doah vàng miếng hoặc ngoại tệ hay không?).
  - Dựa trên nhu cầu thực tế của từng học viên sẽ có được giải đáp cụ thể về các vấn đề liên quan như: quy mô về vốn, nguồn hàng, lựa chonj vị trí mặt bằng kinh doanh sao cho phù hợp, các chi phí cố định và các chi phí dự trù phát sinh v.v...

   
 • Khóa hoc "Kiến Thức Nhận Định Chất Lượng Đá Qúy" - Khai giảng ngày 09/09/2019

   

   

   

  a.jpg

  Thị trường Việt Nam hiện đang sôi động với các loại Đá Qúy, song bên cạnh đó những người muốn kinh doanh về các mặt hàng Đá Qúy hay những người tiêu dùng thường bị "chặt chém" và đôi khi mua phải hàng rởm hàng kém chất lượng nếu không có những kiến thức cơ bản về NHẬN ĐỊNH ĐÁ QUÝ.

  VẬY ĐÁ QUÝ LÀ GÌ ?

   
 • Khai giảng khóa học Mở Tiệm - Cầm Đồ - Kinh Doanh Vàng - 04/09/2019

   

   

   

  Capture.jpg

  Thông báo tuyển sinh khóa "Kiến thức nhận định chất lượng vàng trong kinh doanh" khai giảng ngày 04/09/2019 
  https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png");">✔️ Dành cho tất cả các đối tượng có nhu cầu mở tiệm, kinh doanh vàng và cầm đồ.
  https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png");">✔️ Có lớp Sáng - Chiều và theo yêu cầu học viên
  https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png");">✔️ Vui lòng liên hệ thông tin bên dưới để biết thêm chi tiết.

   
 • Các Khóa Đào Tạo Nghề Kim Hoàn Tại Trung Tâm

  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Mỹ nghệ Kim hoàn được thành lập theo Quyết định số 3552/QĐ-UB ngày 15/07/2004 và Quyết định số 3465/QĐ-UB ngày 17/08/2018 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM. Đây là Trung tâm duy nhất trực thuộc Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TPHCM. Với bao tâm huyết, kinh nghiệm và khả năng truyền đạt về nghề kim hoàn, vào năm 2004, Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Thành phố Hồ Chí Minh đã sáng lập Trung tâm với đội ngũ giáo viên giảng dạy là các Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân Kim hoàn TPHCM.

Cơ quan chủ quản

Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Thành phố Hồ Chí Minh

– Giấy phép số: 15/GP-ICP-STTTT - Sở  Thông tin và Truyền thông TPHCM cấp ngày 1-3-2013 

– Chủ tịch Hội: Nguyễn Văn Dưng 

– Trụ sở: 586 Trần Hưng Đạo, phường 14, quận 5, TPHCM 

– Điện thoại: (84-8) 38591103 - 39751486 * Fax: (84-8) 39741867 

– E-mail: info@hoikimhoansaigon.org; sjahcmc@yahoo.com 

– Website: www.hoikimhoansaigon.org

Template modified by Peakso.com