GIÁ VÀNG

GIÁ VÀNG THẾ GIỚI

GOLD SPOT PRICE

210916voh

Hội thảo “Giải đáp thắc mắc trong thực hiện các thông tư hướng dẫn Nghị định 24/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trang sức” do Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TPHCM tổ chức ngày 21-9-2016.

HỎI: Đối với cá nhân và hộ cá thể chỉ gia công cho doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất thì phải xin phép ở đâu?

ĐÁP:

Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM: Theo Điều 7 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng: “Cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã và doanh nghiệp được thực hiện gia công cho doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ và phải có đăng ký gia công vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”

Như vậy, cá nhân, hộ gia đình thực hiện gia công cho doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ có thể đăng ký kinh doanh với hình thức hộ kinh doanh, hợp tác xã hoặc doanh nghiệp, ngành nghề đăng ký kinh doanh là “gia công vàng trang sức, mỹ nghệ”. Nếu đăng ký hộ kinh doanh thì làm thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện (Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện) nơi đặt trụ sở kinh doanh, nếu đăng ký doanh nghiệp thì làm thủ tục tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, nếu đăng ký hợp tác xã thì theo Điều 6 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã: Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân đăng ký tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM nơi đặt trụ sở kinh doanh; Hợp tác xã đăng ký tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở kinh doanh.

Ghi chú: Theo Phụ lục 4 Luật Đầu tư 2014, ngành nghề gia công vàng trang sức, mỹ nghệ không là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên chỉ cần đăng ký kinh doanh, không cần phải có giấy phép hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với hoạt động này.

HỎI: Ủy ban nhân dân quận cấp phép cho các doanh nghiệp kinh doanh vàng được không?

ĐÁP:

Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM: Đối với hoạt động kinh doanh vàng: Theo Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, hoạt động kinh doanh vàng bao gồm: “Hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng và các hoạt động kinh doanh vàng khác, bao gồm cả hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản và hoạt động phái sinh về vàng.”

Theo quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP, chỉ có hoạt động gia công vàng trang sức, mỹ nghệ là có thể đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện (Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện) tại nơi đặt trụ sở kinh doanh.

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì đăng ký doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM. Như vậy, đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng, việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM nơi đặt trụ sở kinh doanh.

HỎI: Khi đăng ký giấy phép đủ điều kiện sản xuất, tôi được nghe các quy định về môi trường và phòng cháy chữa cháy. Vui lòng nói rõ hơn về các quy định này?

ĐÁP:

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM: Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012, trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ phải có phương án bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ. Do đó, các doanh nghiệp có thể liên hệ với Phòng Tài nguyên môi trường các quận/huyện và Phòng cảnh sát PCCC để được hướng dẫn về bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.

HỎI: Tôi có nghe nói Nghị định 24 có quy định phải đăng ký lại chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu được cấp chứng nhận trước tháng 4/2012 (ngày Nghị định 24 có hiệu lực), có đúng thế không? Nếu phải đăng ký lại, tôi phải liên hệ ở đâu, quy trình thế nào?

ĐÁP:

Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM: Theo Điều 21 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng:

“1. Trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành:

a) Các tổ chức đang hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ phải thực hiện đăng ký kinh doanh lại với cơ quan đăng ký kinh doanh và hoàn tất thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM theo quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

b) Các tổ chức đang hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ phải thực hiện đăng ký kinh doanh lại với cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM quy định thời hạn, thủ tục chuyển tiếp đối với các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng đang kinh doanh mua, bán vàng miếng.

3. Các giấy phép sản xuất vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM cấp hết hiệu lực từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”

Theo Điều 22 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP: Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2012.

Như vậy, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 25/5/2012 (tức đến hết ngày 25/5/2013), các tổ chức hoạt động sản xuất, mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ phải thực hiện đăng ký kinh doanh lại với cơ quan đăng ký kinh doanh. Việc đăng ký kinh doanh lại và quy trình, thủ tục đăng ký có thể liên hệ trực tiếp với Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM hoặc truy cập trang web của Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM (mục Đăng ký doanh nghiệp) để nắm thêm thông tin chi tiết.

HỎI: Một điều kiện để đăng ký giấy phép đủ điều kiện sản xuất là phải có chủ quyền nhà - nơi sản xuất. Trường hợp ở nhà thuê thì có đăng ký được không?

ĐÁP:

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM: Theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015, doanh nghiệp phải có văn bản hoặc tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp địa điểm sản xuất. Trường hợp doanh nghiệp đang thuê địa điểm sản xuất vẫn được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, tuy nhiên doanh nghiệp phải có tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp địa điểm này theo đúng quy định của pháp luật.

HỎI: Đăng ký cơ sở sản xuất khi cơ sở quá ít người có đủ điều kiện đăng ký?

ĐÁP:

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM: Theo quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012, một trong những điều kiện họat động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ là doanh nghiệp phải có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, không quy định số lượng lao động để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất. Do đó, doanh nghiệp có thể được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM: Theo Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng: hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ được đăng ký kinh doanh với hình thức là doanh nghiệp.

Theo Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, Nghị định không quy định điều kiện về số lượng lao động lúc đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Như vậy, việc đăng ký kinh doanh sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ không có điều kiện ràng buộc về số lượng lao động.

HỎI: Nghị định 24 quy định vàng trang sức, mỹ nghệ là các sản phẩm vàng có hàm lượng từ 8 Kara (tương đương 33,33%) trở lên. Vậy nếu hàm lượng vàng thấp hơn 33,33% thì gọi là gì?

ĐÁP:

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM: Theo quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012, vàng trang sức, mỹ nghệ là các sản phẩm vàng có hàm lượng từ 8 Kara (tương đương 33,33%) trở lên, đã qua gia công, chế tác để phục vụ nhu cầu trang sức, trang trí mỹ thuật. Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 không quy định các sản phẩm có hàm lượng vàng dưới 8 Kara.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TPHCM: Đối với vàng có hàm lượng từ 8 Kara trở xuống không thuộc đối tượng quản lý của Nghị định 24/2012/NĐ-CP.

HỎI: Tiêu chuẩn cơ sở là gì? Quá trình đăng ký như thế nào? Bao lâu thì phải đăng ký lại? Có quy định gì về vàng có hột hay không có hột không? Tôi nghe nói 01:xxxx/xxx là vàng có hột, 02:xxxx/xxx là vàng không hột, vậy là đúng hay sai?

ĐÁP:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TPHCM: Theo Khoản 1 Điều 7 Theo Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN quy định tiêu chuẩn công bố áp dụng là tập hợp các thông số kỹ thuật và thông tin bắt buộc theo quy định tại Thông tư này hoặc nội dung cần thiết khác về sản phẩm do tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ tự công bố (dựa trên tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn cơ sở).

Vậy tiêu chuẩn cơ sở là tiêu chuẩn do tổ chức, cá nhân sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ tự công bố. Nội dung xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn thực hiện theo Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, trong đó quy định “Người đứng đầu cơ sở xem xét và quyết định bằng văn bản về việc công bố tiêu chuẩn áp dụng và lưu trữ tại cơ sở”. Do đó người đứng đầu cơ sở chỉ cần ban hành quyết định bằng văn bản về việc công bố và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm, đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố mà không cần đến cơ quan nhà nước để đăng ký chất lượng.

HỎI: Tôi là đơn vị gia công theo đơn đặt hàng, tuổi vàng được chế tác theo yêu cầu của khách là các tiệm vàng, tôi không bán cho người tiêu dùng. Vậy tôi có cần đăng ký tiêu chuẩn cơ sở của xưởng tôi hay không vì tuổi vàng khách yêu cầu mỗi đơn hàng mỗi khác?

ĐÁP:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TPHCM: Đơn vị gia công vàng trang sức mỹ nghệ theo đơn đặt hàng phải là doanh nghiệp đảm bảo đủ điều kiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP. Khi gia công theo đơn đặt hàng yêu cầu phải có hợp đồng gia công và yêu cầu cơ sở đặt hàng phải có công bố tiêu chuẩn áp dụng.

SJA

THỊ TRƯỜNG - TIÊU DÙNG

THÔNG TIN CHO HỘI VIÊN

ĐÀO TẠO - DẠY NGHỀ

 • KỸ NĂNG KINH DOANH - CẦM ĐỒ VÀNG TRANG SỨC MỸ NGHỆ

   

   

  KỸ NĂNG KINH DOANH - CẦM ĐỒ VÀNG TRANG SỨC MỸ NGHỆ
  https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png");">✔️Khóa học phù hợp cho mọi đối tượng có nhu cầu Mở Tiệm Vàng và Cầm Vàng.
  https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png");">✔️Nội dung khóa học:
  - Giải đáp và tư vấn về các thủ tục pháp lý khi đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh vàng và các vấn đề về pháp lý mà nhà nước quy định (có được phép kinh doah vàng miếng hoặc ngoại tệ hay không?).
  - Dựa trên nhu cầu thực tế của từng học viên sẽ có được giải đáp cụ thể về các vấn đề liên quan như: quy mô về vốn, nguồn hàng, lựa chonj vị trí mặt bằng kinh doanh sao cho phù hợp, các chi phí cố định và các chi phí dự trù phát sinh v.v...

   
 • Khóa hoc "Kiến Thức Nhận Định Chất Lượng Đá Qúy" - Khai giảng ngày 09/09/2019

   

   

   

  a.jpg

  Thị trường Việt Nam hiện đang sôi động với các loại Đá Qúy, song bên cạnh đó những người muốn kinh doanh về các mặt hàng Đá Qúy hay những người tiêu dùng thường bị "chặt chém" và đôi khi mua phải hàng rởm hàng kém chất lượng nếu không có những kiến thức cơ bản về NHẬN ĐỊNH ĐÁ QUÝ.

  VẬY ĐÁ QUÝ LÀ GÌ ?

   
 • Khai giảng khóa học Mở Tiệm - Cầm Đồ - Kinh Doanh Vàng - 04/09/2019

   

   

   

  Capture.jpg

  Thông báo tuyển sinh khóa "Kiến thức nhận định chất lượng vàng trong kinh doanh" khai giảng ngày 04/09/2019 
  https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png");">✔️ Dành cho tất cả các đối tượng có nhu cầu mở tiệm, kinh doanh vàng và cầm đồ.
  https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png");">✔️ Có lớp Sáng - Chiều và theo yêu cầu học viên
  https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/2714.png");">✔️ Vui lòng liên hệ thông tin bên dưới để biết thêm chi tiết.

   
 • Các Khóa Đào Tạo Nghề Kim Hoàn Tại Trung Tâm

  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Mỹ nghệ Kim hoàn được thành lập theo Quyết định số 3552/QĐ-UB ngày 15/07/2004 và Quyết định số 3465/QĐ-UB ngày 17/08/2018 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM. Đây là Trung tâm duy nhất trực thuộc Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TPHCM. Với bao tâm huyết, kinh nghiệm và khả năng truyền đạt về nghề kim hoàn, vào năm 2004, Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Thành phố Hồ Chí Minh đã sáng lập Trung tâm với đội ngũ giáo viên giảng dạy là các Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân Kim hoàn TPHCM.

Cơ quan chủ quản

Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Thành phố Hồ Chí Minh

– Giấy phép số: 15/GP-ICP-STTTT - Sở  Thông tin và Truyền thông TPHCM cấp ngày 1-3-2013 

– Chủ tịch Hội: Nguyễn Văn Dưng 

– Trụ sở: 586 Trần Hưng Đạo, phường 14, quận 5, TPHCM 

– Điện thoại: (84-8) 38591103 - 39751486 * Fax: (84-8) 39741867 

– E-mail: info@hoikimhoansaigon.org; sjahcmc@yahoo.com 

– Website: www.hoikimhoansaigon.org

Template modified by Peakso.com